Kaj je trajnostna energija?

Z izrazom trajnostna energija označujemo celoten energetski sistem, v katerem proizvodnja, prenos in poraba potekajo tako, da so kar najbolje uravnoteženi socialni, okoljski in gospodarski vidiki. Hkrati pa izraz trajnosten pomeni zavezo, da je tovrstno ravnotežje postavljeno tako, da z zadovoljevanjem potreb današnje generacije ne omejujemo zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Ali preprosto: pri odločanju o energetskem sistemu moramo upoštevati vpliv energetskih objektov in procesov na okolje, priložnost za zaposlovanje, ceno energije in njen vpliv na konkurenčnost gospodarstva, zanesljivo dobavo energije, ter omogočanje kakovostnega življenja našim zanamcem.

Trajnostna energija je del širšega koncepta trajnostnega razvoja, ki je »okvir za dolgoročno vizijo trajnosti, v kateri se gospodarska rast, socialna kohezija in varstvo okolja skupno razvijajo in vzajemno podpirajo«.
Vir:
Vključitev trajnostnega razvoja v politike EU: pregled strategije EU za trajnostni razvoj v letu 2009, COM(2009)400

Več o trajnostnem razvoju EU
Več o energetski strategiji EU

Na spletni strani DTE lahko najdete osnovne informacije o energetskem sistemu v Sloveniji, vključno s slovensko energetsko politiko ter scenariji prihodnjega razvoja, ter o tem, zakaj sta pomemben del energetske politike učinkovita raba energije ter podnebne spremembe, vključno s predlogi, kako lahko k trajnostni energetiki prispeva vsak posamezni porabnik