EKS

Razvoj energetike v Sloveniji je podan v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu. Ker je zastarel, pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, novo dolgoročno strategijo razvoja energetskega sistema v Sloveniji, ki se imenuje Energetski koncept Slovenije (EKS). Predlagali so osnovne usmeritve, objavili vprašanja ter sprožili aktivno sodelovanje z zainteresiranimi udeleženci. Po pripravi ustreznih analiz bo pripravljen in objavljen predlog EKS. Nato bo sledila javna obravnava ter popravki dokumenta v skladu z javno razpravo. Sledilo bo medresorsko usklajevanje med ministrstvi in potrditev s strani vlade. Dokument bo sprejet, ko bo obravnavan in sprejet v DZ RS.

Trenutno so predlagane usmeritve naslednje:

  • zmanjšati izpuste toplogrednih plinov s področja energetike vsaj za 40 % do leta 2035 in za 80 % do leta 2055 glede na leto 1990,
  • vsaj 30 % delež OVE v končni rabi energije do 2035,
  • izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % v primerjavi z napovedano porabo energije v prihodnje na podlagi veljavnih meril,
  • zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v prometu vsaj za 35 % do leta 2035 in vsaj za 70 % do 2055 glede na leto 2005,
  • 100 % električna mobilnost v osebnem in javnem prometu do 2055,
  • ogrevanje 100 % z nizkoogljičnimi viri,
  • 100 % izkoristek trajnostnega potenciala obnovljivih virov v Sloveniji do leta 2055,
  • nizkoogljična proizvodnja električne energije do leta 2055.

Predlagana smer v dokumentu ministrstva je torej nizkoogljična družba, v kateri bi oskrba z energijo temeljila na obnovljivih virih energije in jedrski energiji, raba premoga bi bila v celoti opuščena, zemeljski plin pa bi imel le obrobno vlogo.

Več informacij o EKS in posvetovalnem postopku je na Portalu energetika. http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/