Energetika v Sloveniji

Energetika je dejavnost, ki obsega proizvodnjo, prenos, distribucijo in porabo energije, ter trgovanje z energijo. Področje je vse bolj povezano z drugimi panogami, predvsem zaradi povezanosti z ukrepi za zmanjšanje izpustov, ki povzročajo segrevanje ozračja. Na slovensko energetiko pa močno vplivajo tudi svetovni energetski trgi ter energetska politika EU, ki oblikuje t.i. Energetsko unijo.

V Sloveniji uporabljamo energijo v gospodinjstvih, prometu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Del energentov uporabimo neposredno (npr. v prometu ali za ogrevanje), del pa za pretvorbo v električno energijo. Poraba in proizvodnja energije se iz leta v leto spreminjata, zato se nenehno spreminjajo tudi glavni energetski kazalniki. Medtem ko proizvodnja energije iz domačih virov ostaja stabilna, se poraba energije v Sloveniji zmanjšuje. Tako se je naša uvozna odvisnost v energetiki z 51,3 % leta 2004 zmanjšala na 46,9 % v letu 2013.

Največji delež slovenske energetske mešanice predstavljata nafta in jedrska energija, sledijo obnovljivi viri energije, premog in zemeljski plin. Posamezni viri energije so natančneje opisani pod naslovom Viri energije v Sloveniji.

Cene zemeljskega plina in električne energije se za industrijske odjemalce v zadnjih letih znižujejo. Podoben trend je zaznati tudi pri cenah za plin za gospodinjstva po letu 2012, medtem ko pri cenah za električno energijo za gospodinjstva to ne velja. Opazno je tudi občutno povečanje prispevkov v vseh primerih, razen za plin za industrijske odjemalce, zanje so se obremenitve v letu 2015 znižale.

Energetika med vsemi sektorji povzroča najvišji delež izpustov toplogrednih plinov. V Sloveniji so se začeli izpusti toplogrednih plinov v energetiki zmanjševati po letu 2008.

Več podatkov najdete pod naslovom Energetski podatki za Slovenijo.

Da elektrika in plin dosežeta naše domove in podjetja, mora delovati celoten sklop inštitucij, ki sestavljajo energetski sistem Slovenije.

Plin v celoti uvažamo, velik del električne energije pa proizvedemo sami v elektrarnah.

Od proizvodnih enot sta električna energija in plin usmerjena v prenosno omrežje, kamor so priključeni večji industrijski porabniki in distributerji. Operaterji prenosnega omrežja skrbijo za delovanje omrežja, njegovo vzdrževanje, razvoj zmogljivost in ostale sistemske storitve. Operater prenosnega omrežja za plin je družba Plinovodi, d.o.o., za električno energijo pa ELES, d.o.o.

Plin in električna energija sta iz prenosnega omrežja usmerjena v distribucijsko omrežje. Operaterji distribucijskega omrežja za zemeljski plin in električno energijo skrbijo za distribucijo do končnih porabnikov, to so vsa gospodinjstva in večina podjetij, za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja, ter za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja.
Plin in električno energijo tržijo številna podjetja. Vsako posamezno gospodinjstvo ima torej pogodbo z enim od prodajalcev električne energije, morda tudi zemeljskega plina.

Da sistem deluje pregledno in pošteno, skrbi Agencija za energijo. To je regulator slovenskega energetskega trga in zanj pripravlja pravila. Le-ta morajo biti skladna, omogočati morajo konkurenčnost, zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo.

Na področju električne energije deluje še operater trga z električno energijo, družba Borzen. Le-ta zbira in obdeluje podatke o delovanju trga ter izvaja naloge, povezane s podpornimi shemami za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.

Ker sta tako električni kot tudi plinski sistem povezana s sosednjimi sistemi v skupen evropski sistem, mora biti delovanje tudi čezmejno usklajeno. Za sodelovanje energetskih regulatorjev vseh držav članic skrbi ACER, ki je edina evropska agencija s sedežem v Sloveniji.

Natančnejši opis inštitucij ter energetskih družb najdete pod naslovom Energetski sistem Slovenije.

Energetska politika se v Sloveniji oblikuje na Direktoratu za energijo v okviru Ministrstva za infrastrukturo. Ključni cilji slovenske energetske politike so: zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo, povečanje energetske učinkovitosti in oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije. Razvoj energetike v Sloveniji je podan v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu, v pripravi pa je nov, t.i. Energetski koncept Slovenije (EKS). Poleg tega energetiko usmerja več ožje-sektorskih strateških ter akcijskih načrtov, in zakonov.

Podrobnejši opis zakonodaje, ciljev ter njihovega doseganja, in scenarijev razvoja slovenske energetike najdete pod naslovom Slovenska energetska politika.

Slovenska energetska politika se razvija skladno z evropsko energetsko politiko. V EU so sprejeti strateški in zakonodajni dokumenti s časovnimi mejniki v letih 2020, 2030 in 2050. Ključne zahteve evropske zakonodaje, ki jih mora izpolnjevati tudi Slovenija, so bile sprejete leta 2009 v dveh svežnjih: podnebno-energetskem ter liberalizacijskem. Tako v Sloveniji oblikujemo konkurenčen trg z električno energijo in plinom, zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, zvišujemo delež obnovljivih virov energije ter izboljšujemo učinkovito rabo energije.

Natančnejši opis zakonodaje EU, njenih strateških dokumentov ter scenarijev razvoja energetike do mejnih let 2020, 2030 in 2050 najdete pod naslovom Energetska politika.