Energetski sistem Slovenije

Direktorat za energijo, Ministrstvo RS za infrastrukturo
Agencija za energijo
Energetska zbornica, Gospodarska zbornica Slovenije
Operater trga z električno energijo Borzen, d.o.o.
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Sistemski operater elektroenergetskega distribucijskega sistema SODO, d.o.o.
Podjetja za distribucijo električne energije
Podjetja za proizvodnjo električne energije
Dobavitelji energije na maloprodajnem trgu
Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina Plinovodi, d.o.o.
Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina
Dobavitelji zemeljskega plina na maloprodajnem trgu
Za zanesljivo oskrbo z električno energijo in plinom v Sloveniji je vzpostavljen sistem inštitucij ter družb, ki sestavljajo energetski sistem Slovenije. Plin v celoti uvažamo, velik del električne energije pa proizvedemo sami v različnih elektrarnah – proizvodnih enotah. Od proizvodnih enot je električna energija usmerjena na prenosno omrežje, podobno ima tudi plinski sistem svoj prenosni sistem za prenos uvoženega plina v Slovenijo. Na vsakega od obeh prenosnih sistemov so neposredno priključeni večji industrijski porabniki in distributerji električne energije oziroma plina. Distributerji zemeljskega plina in električne energije skrbijo za ustrezno omrežje do končnih porabnikov, to so vsa gospodinjstva in večina podjetij. Plin in električno energijo tržijo številna podjetja, ki opravljajo prodajo. Vsako posamezno gospodinjstvo ima torej pogodbo z enim od prodajalcev električne energije, morda tudi prodajalcem zemeljskega plina.
Shema prenosa električne energije od proizvodnje do odjemalca:

shema_prenosa
Vir: Letno poročilo ELES za leto 2015
V Sloveniji so glavni proizvajalci električne energije organizirani v dva energetska stebra: Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. (HSE) in GEN energija, d.o.o. (GEN). Oba združujeta glavne proizvajalce električne energije. V HSE so združeni Dravske elektrarne Maribor (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), Termoelektrarna Trbovlje (TET) in Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ). V skupino GEN energija so vključeni Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), Savske elektrarne Ljubljana (SEL), slovenski del Nuklearna elektrarna Krško (NEK) ter Termoelektrarna Brestanica (TEB). Dodatno v podjetju Energetika Ljubljana deluje tudi proizvodnja enota Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL). V elektro energetski sistem Slovenije so vključene tudi manjše proizvodnje enote obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE).
Za zanesljiv prenos električne energije, ki poteka na napetostnih nivojih 400 kV, 220 kV in 110 kV skrbi sistemski operater prenosnega omrežja za električno energijo – ELES, d.o.o. Podobno skrbi sistemski operater distribucijskega omrežja SODO, d.o.o. za zanesljivo distribucijo električne energije na nižjih napetostnih nivojih, ki vodijo vse do gospodinjskih odjemalcev. Zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo vzdržujejo podjetja za distribucijo električne energije, in sicer: Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Gorenjska. Poleg teh podjetij tržijo energijo še številni drugi dobavitelji – prodajalci na malem trgu.
Shema družb, vključenih v elektroenergetski sistem Slovenije:

shema_druzb
Vir: Letno poročilo ELES za leto 2015
Sistemski operater prenosnega omrežja za plin je družba Plinovodi, d.o.o. s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina in dobavitelji zemeljskega plina. Ter organizacij je veliko število.
Poleg navedenih podjetij in družb skrbijo za ustrezno delovanje energetskega sistema tudi uradne inštitucije. V okviru Ministrstva RS za infrastrukturo deluje Direktorat za energijo, ki pripravlja podlage za sprejem politike na energetskem področju, sodeluje pri pripravi novih zakonskih predlogov ter opravlja druge upravne naloge. Agencija za energijo skrbi za regulativo slovenskega energetskega trga, pripravlja pravila na področju elektrike in zemeljskega plina ter zagotavlja usklajenost z evropskimi predpisi. Sodeluje tudi z Agencijo za koordinacijo regulatorjev iz EU, t.i. agencijo ACER. Gospodarska javna služba Borzen opravlja dejavnost operaterja trga z elektriko ter zagotavlja usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema ter nudi podporo proizvodnji iz OVE in SPTE.

Direktorat za energijo, Ministrstvo RS za Infrastrukturo

Direktorat za energijo zagotavlja izvajanje upravnih nalog in ukrepov za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov. Prav tako direktorat nadzira delovanje gospodarskih javnih služb, sodeluje pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za planiranje energetske oskrbe. Naloge izvaja skladno z veljavnimi predpisi, energetskim konceptom Slovenije, državnim razvojnim energetskim načrtom ter sprejetimi akcijskimi načrti in operativnimi programi.
Direktorat pripravlja podlage ter osnutke zakonodajnih dokumentov na energetskem področju ter opravlja strokovne naloge pri oblikovanju in sprejemanju strateških razvojnih energetskih politik. Sooblikuje tudi pri oblikovanju energetske politike Evropske unije ter skrbi za njeno izvajanje v Sloveniji.

Agencija za energijo

Agencija za energijo je skladno z določili zakonodaje ustanovljena kot regulator slovenskega energetskega trga in je tako odgovorna za pripravo in skladnost teh pravil. Agencija vzpostavlja razmere za razvoj konkurenčnosti in zagotavlja upoštevanje zahtev za trajno, zanesljivo in kakovostno oskrbo. Prav tako usmerja in nadzira izvajalce energetskih dejavnosti na področju elektrike in zemeljskega plina ter opravlja z zakonom določene naloge reguliranja izvajalcev energetskih dejavnosti na področju toplote in drugih energetskih plinov.

Energetska zbornica, Gospodarska zbornica Slovenije

Energetska zbornica Slovenije ima vlogo povezovanja in zastopanja panožnih interesov članov GZS na področju energetike. Energetska zbornica Slovenije samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v razmerjih do zunanjih dejavnikov v Sloveniji in v Evropski Skupnosti. EZS izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. Delo Energetske zbornice Slovenije je javno za vse člane, ob njihovem soglasju pa tudi za širšo javnost.

ELEKTROENERGETSKI SISTEM

Operater trga z električno energijo Borzen d.o.o.

Borzen izvaja gospodarsko javno službo operaterja trga z elektriko, kar pomeni, da skrbi za usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvaja naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda, bilančni obračun in finančno poravnavo poslov z elektriko. Borzen prav tako vodi Center za podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. Zagotavlja zanesljiv prenos električne energije, s katerim skrbi za kakovost življenja, stabilnost delovanja organizacij in razvoj družbe v Sloveniji in v regiji. Kot sistemski operater slovenskega elektroenergetskega omrežja je ELES odgovoren za obratovanje, vzdrževanje in razvoj nacionalnega prenosnega omrežja električne energije, opravljanje sistemskih storitev ter usklajeno delovanje s sosednjimi omrežji prenosa elektrike.

Sistemski operater elektroenergetskega distribucijskega sistema SODO, d.o.o.

SODO je sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo na ozemlju Republike Slovenije. Dejavnost distribucijskega operaterja je obvezna državna gospodarska javna služba, ki obsega varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema, razvoj distribucijskega sistema, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z elektriko z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja.

Podjetja za distribucijo električne energije

V Sloveniji obstaja več podjetij za distribucijo električne energije do odjemalcev. Njihova naloga je zagotoviti zanesljivo, kakovostno, stroškovno učinkovito in okolju prijazno oskrbo odjemalcev z električno energijo ter izvajati s tem povezane storitve. Največja podjetja so predstavljena na spodnjih povezavah:

Podjetja za proizvodnjo električne energije

V Sloveniji imamo dve veliki organizaciji, ki združujeta večino proizvajalcev električne energije, dodatno obstajajo tudi mali proizvajalci elektrike, kamor sodijo tudi fotovoltaika (združeni v http://www.zsfi.si/), male hidroelektrarne (organizirani v http://www.zdmhe.si/si/) ter drugi proizvajalci energije.

Holding Slovenske elektrarne

Skupina HSE je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Dejavnost HSE zajema prodajo in trgovanje z električno energijo, proizvodnjo električne energije in surovin za njeno pridobivanje, zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema ter vodenje in izvedba energetskih in okoljskih projektov. V skupini so podjetja, ki upravljajo hidro in termoelektrarne.

GEN Energija

Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN Energija, je zanesljiva, varna in konkurenčna proizvodnja in oskrba različnih skupin uporabnikov z električno energijo (jedrska, vodna in sončna energija). Izvajajo učinkovito trženje električne energije z združevanjem funkcije za učinkovito obvladovanje tveganj nakupa, trgovanja in prodaje električne energije. Pomembna strateška dejavnost skupine GEN so tudi vlaganja v vzdrževanje in optimizacijo obstoječih ter razvoj novih proizvodnih zmogljivosti.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Energetika Ljubljana z enoto TE-TOL proizvaja ogrevano toploto, ki prispeva približno 50 odstotkov potreb po toplotni energiji v sistemu daljinskega ogrevanja Slovenije. Dodatno v soproizvodnji proizvajajo električno energijo in predstavlja 3 odstotke potreb po električni energiji Slovenije.

Dobavitelji energije na maloprodajnem trgu

Na maloprodajnem trgu obstajajo številni dobavitelji, ki elektriko tržijo in prodajajo malih odjemalcem in gospodinjstvom. To so:

SISTEM ZEMELJSKEGA PLINA

Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina Plinovodi, d.o.o.

Podjetje Plinovodi je sistemski operater prenosnega sistema zemeljskega plina, ki zagotavlja dolgoročen, zanesljiv, kakovosten, cenovno konkurenčen in okoljevarstveno sprejemljiv prenos zemeljskega plina. Glavne dejavnosti družbe so prenos zemeljskega plina po slovenskem prenosnem sistemu, načrtovanje in razvijanje prenosnega sistema, umerjanje in servisiranje plinomerov in korektorjev ter izobraževanje energetikov. Na prenosni sistem družbe Plinovodi so priključeni večji industrijski uporabniki in distributerji, ki oskrbujejo z zemeljskim plinom občine.

skica_plinovodnega_sistema

Vir: spletna stran Geoplin

Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina

Zemeljski plin do končnih uporabnikov distribuirajo sistemski operaterji distribucijskega sistema. Distribucija poteka po distribucijskem plinovodnem omrežju, ki je v 82 občinah v Sloveniji, kjer se z energentom oskrbuje 131.000 odjemalcev. Distribucijska omrežja se z zemeljskim plinom napajajo iz prenosnega sistema zemeljskega plina.

Podjetja za oskrbo z zemeljskim plinom

V Sloveniji na maloprodajnem trgu obstajajo številni dobavitelji, ki tržijo in prodajajo zemeljski plin malih odjemalcem in gospodinjstvom. To so: