Kratice in definicije

Bruto (notranja) poraba energije: skupno povpraševanje po energiji v določeni državi ali regiji. Predstavlja količino potrebne energije, da zadosti potrebam po porabi energije v določeni geografski enoti.

CO2 ekvivalent: vpliv enake količine različnih toplogrednih plinov na globalno segrevanje je različen. Zato mase toplogrednih plinov preračunamo tako, da povzročajo enak učinek kot CO2 in to izrazimo kot ekvivalent ogljikovega dioksida.

DTE: Društvo za trajnostno energijo.

Energetska intenzivnost: rezultat energetske učinkovitosti gospodarstva. Gre za razmerje med bruto notranjo porabo energije in bruto domačim proizvodom (BDP).

Končna poraba energije: skupna energija, ki se porabi pri končnih odjemalcih, to so gospodinjstva, industrija, kmetijstvo. Izključuje energijo, ki jo porabi energetski sektor sam.

OVE – Obnovljivi viri energije: vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi, tokovi morja.

Primarna proizvodnja energije: uporaba energetskih proizvodov oz. njihova ekstrakcija iz naravnih virov.

RTP – Razdelilna transformacijska postaja: služi za prilagajanje napetostnega nivoja posameznim omrežjem, zbiranju in razdeljevanju električne energije.

SPTE – Soproizvodnja toplotne in električne energije: proizvodnja električne energije, kjer se koristno izrablja toploto, ki se pri termoelektrarnah izgubi.

Toe: tona ekvivalentne nafte je enota, ki izraža količino sproščene toplote pri zgorevanju ene tone nafte. 1000 toe = 41,868 TJ

URE – Učinkovita raba energije: uporaba sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe.

Uvozna odvisnost: stopnja uvozne odvosti predstavlja delež energije, ki jo mora določeno gospodarstvo uvoziti.

Več izrazov s področja elektroenergetike je razloženo v Slovarju izrazov ELES in Pojmovniku Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.