O društvu

Kontaktni podatki
Statut

Društvo za trajnostno energijo (DTE) je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb.

Cilj DTE je dvigniti nivo znanja in obveščenosti splošne javnosti o energetiki, spodbuditi ljudi k aktivnemu sodelovanju pri aktivnostih s področja energetike in energetske politike, ter promovirati trajnostni razvoj energetike in učinkovito rabo energije.
Namen društva je delovati na področju energetike in z njo povezanih področjih, povezovati strokovnjake s splošno javnostjo in političnimi odločevalci, skrbeti za strokovno korektno javno razpravo. Zavedamo pa se tudi naraščajočih potreb po tehnično in naravoslovno izobraženih strokovnjakih v Sloveniji, kar zahteva dolgoročen pristop in delo z mladimi.

Kontaktni podatki

Društvo za trajnostno energijo
Koblarjeva 7 a
1000 Ljubljana
Matična številka: 4076559000
Davčna številka: 46056360

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je zbor članov Društva za trajnostno energijo dne 19. 2. 2015 sprejel statut društva:

STATUT

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo za trajnostno energijo (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju Republike Slovenije.

Sedež društva je Ljubljana, naslov sedeža je Koblarjeva 7a.

NAMEN IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

3. člen (cilji in namen društva)

Cilj društva je dvigniti nivo znanja in obveščenosti splošne javnosti o energetiki, aktivno sodelovanje pri aktivnostih s področja energetike in energetske politike, ter promovirati trajnostni razvoj energetike in učinkovito rabo energije.

Namen društva je delovati na področju energetike in z njo povezanih področjih, povezovati strokovnjake s splošno javnostjo in političnimi odločevalci, skrbeti za strokovno korektno javno razpravo.

4. člen (dejavnosti društva)

Društvo bo svoj namen uresničevalo z izvajanjem dejavnosti na področjih ozaveščanja, informiranja, usposabljanja in povezovanja med različnimi deležniki, z raziskovalnimi dejavnostmi na področju energetike ter učinkovite rabe energije in analizami različnih energetskih politik.

Dejavnosti društva obsegajo predvsem:

 • ozaveščanje javnosti,
 • organiziranje predavanj, izobraževanj, konferenc, javnih razprav in delavnic,
 • izvajanje projektov,
 • sodelovanje s podobno usmerjenimi društvi in organizacijami,
 • svetovanje in sodelovanje z organi odločanja v RS na državni in lokalni ravni,
 • svetovanje in sodelovanje s podjetji in predstavniki gospodarstva,
 • spremljanje in analiziranje dogajanj na področju energetike,
 • sodelovanje z mediji,
 • vključevanje javnosti v procese odločanja na državni in meddržavni ravni.

Društvo lahko izvaja tudi naslednje pridobitne dejavnosti:

 • izdajanje knjig (J58.110),
 • izdajanje revij in druge periodike (J58.140),
 • drugo založništvo (J58.190),
 • drugo informiranje (J63.990),
 • raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (M72.190),
 • organizacija razstav, sejmov, srečanj (M82.300),
 • pomožne dejavnosti za izobraževanje (P85.600),
 • dejavnost strokovnih združenj (S94.120).

5. člen (način zagotavljanja javnosti dela)

Društvo zagotavlja javnost dela predvsem z:

 • izvajanjem dejavnosti društva za javnost, kot so definirane v 4. členu,
 • izvajanjem dejavnosti za strokovno in politično javnost,
 • rednim informiranjem članov o delu društva,
 • objavami v različnih medijih.

ČLANSTVO
6. člen (pogoji za članstvo v društvu)

Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije ali tuj državljan ob enakih pogojih na način, ki je določen s tem statutom.

Član društva lahko postane vsak, ki podpira cilje, namen ter dejavnosti društva in hkrati v pristopni izjavi izjavi, da želi aktivno sodelovati v dejavnostih društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora sprejeti statut in ostale akte društva ter upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo.

O sprejemu novega člana v društvo odloča upravni odbor, ki lahko v primeru neizpolnjevanja pogojev članstvo zavrne.

7. člen (pravice članov)

Pravice članov društva so:

 • da se udeležujejo dejavnosti društva,
 • da volijo in so voljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri vsebinski koordinacji delovanja društva,
 • da so seznanjeni s programom društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

8. člen (obveznosti članov)

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da varujejo ugled društva,
 • da aktivno sodelujejo pri dejavnostih društva,
 • da redno plačujejo članarino.

9. člen (prenehanje članstva)

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz združenja, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Izključitev člana iz društva predlaga zbor članov na predlog upravnega odbora s sklepom. Zoper odločitev upravnega odbora se lahko izključeni član v roku 30 dni pritoži na zbor članov. Član je lahko izključen iz društva, če ne izpolnjuje s statutom določenih dolžnosti članov.

O prenehanju članstva odloča upravni odbor na podlagi pisne izjave o izstopu ali ugotovljenem stanju o smrti člana.

UPRAVLJANJE DRUŠTVA

10. člen (organi društva)

Organi društva so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • predsednik.

11. člen (zbor članov)

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

12. člen (pristojnosti in delovanje zbora članov)

Naloge zbora članov so:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema in spreminja statut ter druge akte društva;
 • sprejema program dela društva;
 • razpravlja o delu in poročilih društva ter sklepa o njih;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun, vključno z morebitnim zadolževanjem;
 • voli in razrešuje predsednika in druge člane organov društva;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora;
 • odloča o višini članarine za posamezno leto;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z nameni in cilji društva;
 • odloča o združevanju društva;
 • sklepa o prenehanju društva.

Zbor članov skliče in vodi predsednik društva najmanj enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli izredno skliče tudi petina članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izreden zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim materialom. Izreden zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

Zbor članov lahko veljavno odloča, če je pred glasovanjem prisotnih vsaj polovica članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotna vsaj četrtina vseh članov.

O sklicu zbora članov morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Sklicu mora biti priložen dnevni red.

Zbor članov se lahko skliče in izvede tudi dopisno preko elektronskih kanalov. Za sklic in izvedbo korespondenčne seje zbora članov se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za sklic in izvedbo navadne seje zbora članov.

O seji zbora članov se vodi zapisnik.

13. člen (upravni odbor)

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

Upravni odbor sestavljajo trije člani, ki jih v upravni odbor voli zbor članov.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na leto.

Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

14. člen (pristojnost in delovanje upravnega odbora)

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje zbor članov;
 • pripravlja poročila in plane ter predloge za zbor članov ter ga sklicuje;
 • predlaga letni plan dela;
 • skrbi za izvajanje programa društva;
 • pripravlja predloge aktov društva;
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 • upravlja s premoženjem društva v smislu dobrega gospodarja;
 • izvaja odločitve zbora članov;
 • skrbi za strokovno usposabljanje članov;
 • odloča o spremembi naslova društva;
 • skrbi za sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

O sejah upravnega odbora se vodi zapisnik.

15. člen (predsednik društva)

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in združenji v Sloveniji in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

Predsedniku preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor članov te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte društva ali deluje v nasprotju z interesi društva.

V primeru prenehanja funkcije predsednika, začasno prevzame zastopanje eden izmed članov upravnega odbora, ki ga imenujejo sami člani upravnega odbora. Seja zbora članov, na kateri bo izvoljen novi predsednik, mora biti sklicana najkasneje v treh mesecih po prenehanju funkcije predsednika.
FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

16. člen

Društvo nima komercialnih interesov. Premoženje je namenjeno zgolj doseganju ciljev društva.

17. člen

Viri dohodkov društva so:

 • darila;
 • članarina;
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
 • prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • avna sredstva;
 • drugi viri.

Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravico odločanja.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev sredstev med člane društva je nična. Člani društva niso odgovorni za dolgove društva; odgovornost nosi društvo kot pravna oseba.

18. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Način vodenja poslovnih knjig društvo opredeli v posebnem pravilniku.

19. člen

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli ali najame storitev finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo posluje prek svojega transakcijskega računa.

20. člen

Društvo lahko ima premično in nepremično premoženje. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje pa na podlagi sklepa zbora članov.

PRENEHANJE DRUŠTVA

21. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu zbora članov z večino prisotnih članov;
 • po samem zakonu;
 • s spojitvijo z drugimi društvi;
 • s pripojitvijo k drugemu društvu.

O prenehanju društva se sprejme sklep, v katerem je navedeno ime društva, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje. Proračunska sredstva, ki so bila pridobljena za delo in ni bilo ali ne bo opravljeno po zadanih nalogah zbora članov, se vrnejo proračunu.

22. člen

Ta statut je sprejel Ustanovni zbor članov 19. februarja 2015, uskladitve pa na zboru članov 1. aprila 2015 in velja takoj.

Dr. Romana Jordan
Predsednica Društva za trajnostno energijo