Učinkovita raba energije

Učinkovita raba energije (URE) pomeni zmanjšanje porabe energije za doseganje enakih ciljev kvalitete življenja z uporabo sodobnih tehnologij in ustreznih drugih ukrepov, ki zagotavljajo manjšo rabo energije. Poleg znižanja stroškov za energijo pa  zmanjšamo tudi človekove posege v okolje, saj energija ni dana sama po sebi in z njeno izrabo tudi prispevamo k podnebnim spremembam. Prav tako pa ima energetska učinkovitost širši pomen, saj poveča zanesljivost oskrbe z energijo in pripomore k manjši uvozni odvisnosti.

Učinkovita raba energije ima izjemno pomembno vlogo v celotni verigi v energetiki, zato se spodbujajo ukrepi učinkovite rabe energije na vseh področjih – pri proizvodnji, prenosu, prometu in končni rabi energije, pri potrošnikih v industriji, javnih zgradbah in gospodinjstvih. URE tako zajema izboljšanje tehnologij pri proizvodnji energije, zmanjšanje izgub pri prenosu, racionalizacijo prometnih storitev ter izboljšanje uporabe energije oziroma preprečevanje izgub pri potrošnikih.

 

Cilj v Evropski uniji je do leta 2020 zmanjšati celotno porabo primarne energije za 20 % glede na leto 2012. S tem bi prihranila 100 milijard evrov, ki jih sicer porabi za plačilo fosilnih goriv iz uvoza, izpusti pa bi se zmanjšali za približno 780 milijonov ton CO2 na leto. Nov zavezujoč cilj iz podnebno energetskega paketa pa EU nalaga 30 % zmanjšanje porabe energije do leta 2030 glede na leto 2012. K ciljem na tem področju so zavezane vse države članice, ki morajo pripraviti akcijske načrte z ukrepi za doseganje ciljev energetske učinkovitosti na nacionalni ravni. Pravni temelj predstavlja Direktiva o energetski učinkovitosti. Podrobneje smo evropske politike na tem področju predstavili v poglavju Evropske politike energetske učinkovitosti.

V Sloveniji so zahteve iz direktive o energetski učinkovitosti prenesene v Energetski zakon (EZ-1), ki tudi določa, da morajo vsi dobavitelji energije končnim odjemalcem zagotavljati prihranke energije. Dodatno je sprejeta Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, ki določa obdobje in višino prihrankov energije. Slovenija bo cilj energetske učinkovitosti izpolnila tako, da bo v obdobju do 2020 vsako leto prihranila 1,5 % prodane energije glede na svoje povprečje prodane energije v letih od 2010 do 2012. Ta cilj ter ukrepi za njegovo doseganje so zapisani v Akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost. Podrobneje smo zakonodajo s področja energetske učinkovitosti v Sloveniji opisali pod poglavjem Učinkovita raba energije v Sloveniji.

Gospodinjski odjemalci so poleg industrije in prometa eden večjih porabnikov energije. Največ energije porabijo za ogrevanje prostorov, segrevanje vode, razsvetljavo in za kuhanje. Stavbe, tako zasebne kot javne, so tako odgovorne za kar 40% porabe energije in 36% emisij CO2 v EU.  Porabo energije znižujemo tudi z uporabo energijsko varčnejših gospodinjskih aparatov in drugih izdelkov, povezanih z energijo. Pri tem je ključno upoštevati energijske nalepke, ki označujejo energetsko učinkovitost posameznega proizvoda in so enake v vseh državah članicah EU. Kako prepoznati energetsko varčne proizvode kot so hladilniki, televizorji, pralni stroji si lahko preberete pod poglavjem Energetsko učinkoviti proizvodi.

Predloge ukrepov, kako lahko sami prispevamo k učinkoviti rabi energije in s tem tudi k zmanjšanju podnebnih sprememb, smo zbrali pod naslovom Kaj lahko storimo sami.